Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja

2018-03-23

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 
Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wymagane dokumenty:

Kandydaci do klas pierwszych składają poniżej wymienione dokumenty 
w sekretariacie szkoły:

1.Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2.Świadectwo ukończenia gimnazjum poświadczone przez dyrektora gimnazjum.

3.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum.

4.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).

5.3 zdjęcia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły).

6.Karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły).

7.Karta informacyjna (z gimnazjum).

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godz. 1500     

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku godz. 1500      

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 27 czerwca 2017 roku  do 29 czerwca 2017 roku godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.20t ust.7 ustawy

Do 3 lipca 2017 roku

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 5 lipca 2017 roku do godz. 1500

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Do 11 lipca 2017 roku do godz.1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 12 lipca 2017 roku do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

    • Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru WNIOSEK rekrutacyjny i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 21 czerwca 2017 r. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje.
  • WNIOSEK musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna).
  • Jeżeli dane z WNIOSKU są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, WNIOSEK zostaje przyjęty przez szkołę i zaakceptowany  o czym kandydat zostanie poinformowany po logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji WNIOSKU nie pojawi się – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony WNIOSEK.
  • Do chwili otrzymania informacji o akceptacji WNIOSKU nie wolno zmieniać w Systemie preferencji ponieważ WNIOSEK zostanie odrzucony – informacja  o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć WNIOSEK do szkoły pierwszego wyboru.
  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

1.      Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

2.      Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyszczególnione w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1)      języka polskiego,
2)      historii i wiedzy o społeczeństwie,
3)      matematyki,
4)      przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5)      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Punkty są przeliczane według zasady, że z każdego zakresu egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów (1 procent z każdego z zakresów egzaminu to 0,2 punktu)

3.       Punkty za oceny są przyznawane z 4 przedmiotów: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

Technikum Nr 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

·         język polski,

·         matematyka,

·         język obcy,

·         informatyka.

·         język polski,

·         matematyka,

·         język obcy,

·         zajęcia techniczne. 

4. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenia:
  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny - 8 punktów,
  • dopuszczający - 2 punkty.

5. Szczególne osiągnięcia:
  a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
  b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

  1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

  1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust.6 pkt 5 lit. b i art. 20 j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

8. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

9. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust.3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione 
w ust.5. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

 10.Kandydat jest zobowiązany do wskazania nie mniej niż trzech priorytetów w dwóch różnych szkołach.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły mają:

a) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

12. W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata do wybranej szkoły istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej szkoły w zespole szkół, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSnr2
Data utworzenia:2018-02-26
Data publikacji:2018-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:305